NAHLÁSIT ŠKODU

Přihodilo se něco nečekaného?

Zavolejte, prosím, na:

221 586 425

Rádi vám pomůžeme s vyřešením každé situace:

 • Živelná
  pohroma

 • Loupež/
  vandalismus

 • Havárie

 • Exploze

 • Pád

 • Porucha
  chladícího
  zařízení

 • Újma jiné
  osobě

Ochráníte celou rodinu

Získáte 3 služby v jednom balíčku:

Pojištění domácnosti
Pojištění odpovědnosti
Asistenční služby

Pojištění domácnosti

Cokoliv se stane, vždy se na nás můžete spolehnout – v jakékoliv situaci jsme připraveni hodit vám záchranný kruh!

Co když vás vytopí sousedi, začne hořet nebo se k vám vloupají zloději? Díky pojištění domácnosti od innogy získáte peníze na věci, o které jste přišli nebo byly zničeny.

Zaplatíme opravu a nákup například nového nábytku, podlahy, koberců, televize a elektroniky, lustru či oblečení.

Limity a sublimitiy

Co se hodí vědět:

 • Neuplatňujeme podpojištění – podpojištění, je situace, kdy si klient sjedná pojištění na mnohem nižší pojistnou částku v porovnání se skutečnou hodnotou domácnosti. S innogy Pojištení domácnosti bude váš majetek pojištěn v aktuální hodnotě a nových cenách.
 • Spoluúčast je pouze fixních 1 000 Kč – odečteme ji od pojistného plnění (pokud je škoda nižší, nebude pojistné plnění vyplaceno), v případě události způsobené povodní nebo záplavou činí fixní spoluúčast 10 000 Kč.
 • Sublimity - u některých skupin jsou nastavené sublimity, kolik maximálně vyplatíme. Odpovídají zkušenostem, proto nemusíte mít obavy, že jsou nastaveny nízko.
Základní limity KOMFORT

750 000 Kč
BASIC

500 000 Kč
SUBLIMIT 1
 • pojistná událost vzniklá havárií na rozvodech (např. vodovodní, elektrické, plynové) a to včetně přetlaku nebo zamrznutí
 • pojistná událost vzniklá poruchou chladícího zařízení,
10 000 Kč 10 000 Kč
SUBLIMIT 2
 • pojistná událost vzniklá na věcech uložených ve společných nebytových prostorách;
 • pojistná událost způsobená na sklech (dle ust. 2.43 této smlouvy) nebo na dalších skleněných věcech v domácnosti (lustry, skleněné police, stoly apod.),
 • pojistná událost způsobená na živých zvířatech dle odst. 2.2 této smlouvy,
 • pojistná událost vzniklá na věcech na pozemku pojištěného,
 • pojistná událost vzniklá na věcech sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání,
 • pojistná událost vzniklá na hotovosti a ceninách,
 • pojistná událost vzniklá zatečením atmosférických srážek,
 • přiměřené náklady na náhradní ubytování pojištěných osob (nejdéle však po dobu šesti měsíců od data vzniku pojistné události), stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným, a to maximálně ve výši 1000 Kč na osobu a den,
 • škoda vzniklá na kočárku nebo invalidním vozíku,
 • škoda na věcech, které má pojištěný na sobě nebo při sobě.
40 000 Kč 30 000 Kč
SUBLIMIT 3
 • pojistná událost vzniklá v důsledku přepětí nebo podpětí,
 • škoda na věcech umístěných v nebytových prostorách výlučně užívaných pojištěnými,
 • škoda vzniklá na elektronických a optických přístrojích,
 • škoda vzniklá na cennostech (vyjma hotovosti) nebo v případě zneužití vkladních a šekových knížek, platebních karet v důsledku pojistné událost odcizení nebo zneužití jiných obdobných dokumentů (včetně částky, kterou pojištěný prokazatelně vynaložil na umoření nebo blokaci výše uvedených dokumentů).
80 000 Kč 60 000 Kč
Měsíční pojistné 279 Kč 219 Kč

Další výhody pojištění

Kdykoli půjdete ven, ochráníme v případě loupeže také věci, které si vezmete s sebou, například elektroniku nebo sportovní výbavu. Pojištění kryje také odcizení kočárku a invalidního vozíku, na území Evropy, s výjimkou Turecka a bývalých zemí Sovětského svazu, nejsou-li členskými státy Evropské unie. Peníze na nové věci získáte v aktuálních tržních cenách do výše dílčích sublimitů pojistného plnění.

Přehled sublimitů pojištění

Kdy vás pojištění chrání?

Na jaké události se pojištění nevztahuje:

 • povodeň a záplavu do 10 dní od začátku pojištění;
 • rostliny na pozemku;
 • individuálně zhotovené zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy;
 • plány, projekty;
 • bazény a jejich příslušenství;
 • v nebytovém prostoru dále na cennosti a věci zvláštní hodnoty, elektrické a optické přístroje;
 • poškození skel při jejich dopravě, při zasklívání nebo demontáži;
 • poškození skel při jejich vystavení sálavému teplu nebo nepřímému ohni (např. při odstraňování starých nátěrů).
Živelní pohromy
 • požár, kouř;
 • povodeň, záplava, vystoupnutí vody, vichřice, krupobití, úder blesku, atmosférické srážky;
 • sesuv sněhu nebo půdy;
 • pád stromu, tíha sněhu;
 • zemětřesení.
Poruchy a nehody
 • přepětí, podpětí;
 • havárie, přetlak, zamrznutí rozvodů (voda, plyn apod.);
 • porucha chladicího zařízení;
 • exploze, imploze;
 • pád letadla.
Krádeže a poničení
 • krádež vloupáním;
 • loupežné přepadení;
 • vandalismus.
Na jaké události se pojištění nevztahuje?

Jak je potřeba zabezpečit svou domácnost?

Všechny vstupy do domácnosti (např. dveře, okna) musí být zabezpečeny v souladu s pojistnou smlouvou. Dveře musí být opatřeny:

 • Bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený zadlabacím zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním).
 • Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny proti vyháčkování.
 • Kombinací zadlabacího zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním, které zabraňuje vyhmatání, odvrtání či rozlomení vložky. Kování také musí obsahovat mechanismus, který chrání zámek před hrubým násilím.
 • Elektronickým zabezpečovacím uzamykacím systémem.

Podívejte se na video o pojištění domácnosti

Dokumenty ke stažení

Pojištění odpovědnosti
za způsobenou škodu v běžném občanském životě

Život je nepředvídatelný. Sousedovo rozbité okno,
spadlý květináč a tím způsobená újma na zdraví nebo
škoda způsobená na zvířeti? Postaráme se o finanční
náhradu poškozeným.

Hradíme například náklady na léčení poškozeného,
škody na oblečení, emoční újmy i případy, které způsobí
vaše děti a domácí mazlíčci.

Pojištění vám platí nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. 

Limit pro obě varianty pojištění Basic/Komfort

 • 1 500 000 Kč na jednu pojistnou událost
 • Uplatnit se dají 2 pojistné události za rok
 • Nulová spoluúčast
 • Pojištěni jsou všichni členové domácnosti

Další výhody pojištění

Myslíme i na situace, které nejsou tak zřejmé, jako jsou emoční újmy poškozených nebo jejich blízkých.
Pojištěni jsou samozřejmě všichni členové domácnosti, a to s nulovou spoluúčastí.

Přehled limitů pojištění

Na jaké události se pojištění nevztahuje:

 • škody vzniklé zaměstnavateli;
 • událost způsobená úmyslně;
 • na věci a zvířata užívané, opatrované, hlídané pojištěným;
 • škody vůči členům domácnosti a přímým příbuzným;
 • škody v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
 • škody vzniklé provozem motorového vozidla.

Kdy vás pojištění chrání?

Újmy na životě nebo zdraví
 • léčba poškozeného;
 • pohřební náklady;
 • ztráta na výdělku.
Škody na hmotné věci
 • poškození;
 • zničení;
 • likvidace zničené věci.
Újmy na živém zvířeti
 • usmrcení;
 • zranění zvířete;
 • náklady na péči o zraněné zvíře.
Na jaké události se pojištění nevztahuje?

Když způsobíte někomu škodu na majetku nebo újmu na zdraví:

 • Co nejdříve nám na telefonním čísle 221 586 425 oznamte, že proti vám byl uplatněn nárok na náhradu škody či újmy nebo že proti vám bylo v souvislosti se škodní událostí zahájeno soudní či správní řízení.
 • Bez našeho souhlasu neuznávejte nárok na náhradu škody nebo újmy, který byl vůči vám uplatněn, ani nečiňte jiné kroky (např. úplné nebo částečné uspokojení nároku), jež by bylo možné vykládat jako uznání nároku, uzavření smíru nebo uzavření dohody o narovnání.

Podívejte se na video o odpovědnosti za škodu

Dokumenty ke stažení

Asistenční služby

Zabouchli jste si klíče? Praskla trubka od topení? Nevíte, co dělat? Naše asistenční služba je tu pro vás 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Pomůžeme vám v případě havárie, zablokování dveří i běžných oprav.

221 586 425

Asistenční služby

Služba domácí asistence Limit na 1
pojistnou událost
Počet pojistných
událostí za rok
Pomoc v případě havárie: 10 000 Kč 2x
instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář.
Zámečník (hlavní dveře) 10 000 Kč 2x
Pomoc v jakékoliv situaci (i při běžných opravách):
instalatér, topenář, plynař, zámečník, sklenář, elektrikář, obkládač, pokrývač, klempíř, podlahář, truhlář, štukatér, malíř, lakýrník, kominík, zedník, pokrývač, úklidové práce, stěhovací služby, služby spojené s dezinfekcí, dezinsekcí, deratizací. organizace neomezeně

Další výhody pojištění

V případě havárie vám uhradíme i náklady spojené s dopravou ověřených dodavatelů, kteří vám problém vyřeší. Práci a drobný materiál kryjeme do výše limitu pojištění, který je 10 000 Kč.

Pomoc v jakékoli situaci i při běžných opravách. Zařídíme pro vás organizační pomoc spočívající v zajištění příjezdu smluvního dodavatele se specializací, např. instalatéra, topenáře, plynaře, zámečníka, sklenáře, elektrikáře, obkladače apod. Náklady spojené s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele a jím poskytnuté služby nese oprávněná osoba na vlastní náklad.

Přehled limitů pojištění

Na jaké události se pojištění nevztahuje:

 • běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy;
 • opravy předepsané správními úřady;
 • opravy a úkony doporučené asistenční centrálou po předcházející intervenci nebo opatření, jejichž provedení nebylo oprávněnou osobou zajištěno, a proto opakovaně požaduje asistenční služby stejné nebo obdobné povahy;
 • úkony požadované oprávněnou osobou spadající do zákonných povinností vlastníka nebo smluvních povinností správce budovy, v níž se nachází domácnost;
 • odstraňování následků škod vzniklých zanedbáním údržby domácnosti;
 • odstraňování následků škod způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo nepovolenými zásahy zaviněnými jednáním člena pojištěné domácnosti či třetí osoby.

Jakou vám zajistíme pomoc?

Zavoláme rychlou pomoc
 • instalatérské a elektrikářské práce;
 • zámečnictví;
 • sklenářství;
 • zednické a stavební práce;
 • úklidové práce;
 • kominické práce;
 • stěhovací služby;
 • služby spojené s dezinfekcí a deratizací.
Proplácíme služby
 • zámečník;
 • instalatér;
 • elektrikář;
 • topenář;
 • plynař;
 • sklenář.
Na jaké události se pojištění nevztahuje?

Když potřebujete asistenční službu:

 • Stačí kontaktovat naši asistenční centrálu na čísle 221 586 425. Naši operátoři vám zprostředkují havarijní pomoc, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Podívejte se na video o asistenční službě

Dokumenty ke stažení